Stadgar för Red Wings Mora Mc klubb

§ 1     Mål och medel
Red Wings, Mora MC-klubb är en kamratlig och partipolitisk obunden sammanslutning av motorcykelägare och andra intresserade. Klubben har till ändamål att främja motorcyklismens intressen i olika mc-frågor. Klubben skall inom sitt ungdomsarbete taga speciell hänsyn till trafiksäkerhetsutbildningen. Klubben är ansluten till Riksorganisationen Sveriges Motorcyklister, SMC.

§ 2     Medlemskap
Klubben har två kategorier medlemmar:
A) Fullvärdig medlem vilken har rösträtt.
B) Juniormedlem kan den person vara som är yngre än 16 år och vars förälder är medlem i klubben. Juniormedlem har ej rösträtt.
Årsmötet kan välja särskilt förtjänt person till hedersmedlem. Hedersmedlem räknas som fullvärdig medlem.

§ 3     Medlemsavgift
Medlemsavgiftens storlek bestäms av ordinarie årsmöte.

§ 4     Verksamhetsår
Verksamhets- och räkenskapsår räknas från och med den 1 september till och med den 31 augusti.

§ 5     Revision
Klubbens verksamhet och räkenskaper granskas årligen av två revisorer. Dessa utses av årsmötet för en tid av ett år. Räkenskaperna skall vara avslutade med vinst och förlust-räkning senast den 1 oktober.

§ 6     Årsmöte
Ordinarie årsmöte hålles före utgången av oktober månad. På detta möte skall följande ärenden behandlas.

 1. Val av ordförande att leda mötets förhandlingar.
 2. Val av sekreterare att föra protokoll för årsmötet.
 3. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande.
 4. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte ordförande justera mötetsprotokoll.
 5. Upprättande av röstlängd.
 6. Årsberättelse samt kassaberättelse.
 7. Revisionsberättelse.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 9. Val ordförande på ett år.
 10. Val av för ena året vice sekreterare och kassör på två år och för andra året av vice ordförande och sekreterare på två år.
 11. Val av två revisorer.
 12. Fastställande av medlemsavgift för kommande verksamhetsår.
 13. Övriga frågor, som enligt § 8 stadgeenligt skall behandlas.

§ 7     Kallelse
Kallelse till årsmötet och extra årsmöte skall skriftligen utsändas till varje medlem minst 10 dagar före mötet.

§ 8     Motioner
Fråga, som önskas behandlas på årsmöte och annat allmänt möte, skall för att kunna upptagas på föredragningslistan vara styrelsen tillhanda senast 5 dagar före mötet.

§ 9     Extra årsmöte
Styrelsen kan, när den finner det erforderligt, kalla till extra årsmöte och skall kalla till sådant möte när 2/3 av klubbens aktiva medlemmar därom gjort framställning, skriftlig och motiverad. I kallelse till sådant möte skall fullständig föredragningslista medfölja.

§ 10   Ändring av stadgar
Förslag till ändring av dessa stadgar får endast förekomma på årsmöte och skall minst 5 dagar före mötet inlämnas skriftligen till styrelsen, som har att behandla och på årsmötet framlägga detsamma jämte eget utlåtande. För förslagets antagande fordras, att detsamma biträdes av minst 2/3 av de avgivna rösterna.

§ 11   Rösträtt
Rösträtt vid årsmöte och ordinarie månadsmöte med en röst vardera äga närvarande fullvärdiga medlemmar som erlagt fastställd årsavgift. Rösträtt får ej utövas genom fullmakt. Medlem som ej infinner sig på utlyst årsmöte eller ordinarie månadsmöte äger ej rätt att framföra klagomål mot beslut fattade på detta möte.

§ 12   Styrelse
Klubbens angelägenheter handhas av en styrelse som består av ordförande och fyra övriga ledamöter. Till styrelse får endast väljas fullvärdiga medlemmar. Ordförande väljs för en tid av ett år, övriga ledamöter på två år. Styrelsen äger rätt att utse ledamot utan rösträtt samt erforderliga arbetsorgan. Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordföranden, eller av honom/henne utsedd person eller att minst 2 styrelsemedlemmar så fordrar. Styrelsen är beslutförande då minst 3 ledamöter är närvarande. Inom styrelsen äger varje ledamot en röst. Vid omröstning gäller enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst, utom vid personval då lotten avgör.

§ 13   Styrelsens skyldigheter
Det åligger styrelsen att:

 1. Omorganisera och leda verksamheten, sammanträden mm.
 2. Omhänderta klubbens ekonomiska angelägenheter och låta föra fullständiga  räkenskaper och medlemsregister.
 3. Förbereda ärenden som skall förekomma på möten.
 4. Avge verksamhetsberättelse och kassaberättelse.
 5. Föra protokoll.

§ 14   Medlems skyldigheter
Genom sitt inträde i klubben har medlem ställt sig dessa stadgar till efterrättelse. Medlem får inte utlåna medlemskort till utomstående personer. Medlem är skyldig att vid ett tillfälle per år arbeta som campingvakt. Medlem som ostridigt handlar mot lag och god sed på sådant sätt att detta kan innebära nackdel för klubben eller i vilket i sitt handlande har konstaterats ostridigt motverka klubbens syftemål må kunna berövas sitt medlemskap i klubben, genom beslut av styrelsen och påföljande månadsmöte eller årsmöte.

§15.   Klubbens upplösning
Beslut om klubbens upplösning kan endast fattas vid ordinarie årsmöte och på av styrelsen väckt förslag, som minst 10 dagar före mötet delgivits medlemmarna. För att beslutet skall vara giltigt fordras, att minst 1/3 av klubbens aktiva närvarande medlemmar på två varandra följande årsmöten godkänner förslaget. I händelse av klubbens upplösning skal dess tillgångar överlämnas till någon lämplig institution. Beslut härur fattas samtidigt med beslut om klubbens upplösning.

Godkända vid extra årsmöte 1981-02-06 och justerade vi årsmöte 1981-10-23, årsmöte 2982-10-15, årsmöte 1984-10-20, årsmöte 1984-10-20, årsmöte 1989-10-21, årsmöte 1999-10-09, årsmöte 2005-10-29 samt årsmöte 2008-10-25.                         

 

- webdesign av pbjons.se -